آرشیو ششمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا)
با حکم رییس جهاددانشگاهی، اعضای شورای سیاستگذاری و هماهنگی ششمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی(فردا) منصوب شدند.
تاریخ انتشار: سه شنبه 12 اسفند 1399
انتصاب دبیر ششمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی فردا
تاریخ انتشار: یکشنبه 16 آذر 1399
یافت نشد!
...
...