شورای راهبری
یدالله ولی زاده
یدالله ولی زاده
مدرس دانشگاه - عکاس
ناصر باکیده
ناصر باکیده
مدیر فرهنگی
محمد آفریده
محمد آفریده
مدیر فرهنگی