سیاست های کلان

امروزه ديگر مقوله هنر به خصوص فيلم و سينما از دايره فعاليت صرفا هنري پا فراتر نهاده و به ساختاري عظيم تبديل شده كه با فناوری و صنعت عجين گرديده است؛ به گونه اي كه هم اكنون فناوری و صنعت در خدمت هنر و هنر نيز براي پيشبرد اهداف توسعه ای در خدمت فناوری و صنعت قرار گرفته است.

روند حرکتی کشور در مسير رشد فناوری و توسعه صنعتي شدن، ضرورت استفاده از قابليت هاي هنر به ويژه فيلم و سينما را برای فرهنگ سازی و شتاب بخشی به این روند حرکتی، بيش از پيش نمايان ساخته است.

جهاددانشگاهي با استفاده از توانايي ها و تجاربش در حوزه هاي علمي، فرهنگی و صنعتی و بر اساس اهداف متعالی خود، با برگزاري دو دوره جشنواره فيلم هاي صنعتي در سالهاي 89 و 91، گام اول را در زمينه نزديكي هنر با علم و فناوری و صنعت برداشته و با ایجاد دبیرخانه ای دائمی به عنوان کانونی برای تجمیع توانمندی ها و امکانات بالقوه در کشور، در نظر دارد با همکاری دستگاه هاي متولی توسعه علمي و صنعتي و مراکز فعال در عرصه توليد و انتشار فيلم و آثار سینمايي، گام های مؤثر و ماندگاری درجهت فرهنگ سازي و كمك به توسعه علمي و صنعتی کشور بردارد.

بي ترديد ایجاد دبیرخانه دائمی و برگزاري منظم اين جشنواره و اجرای برنامه های فرهنگی در این زمینه، به عنوان اقدامي نوآورانه و مؤثر در راستاي منويات و امور مورد توجه رهبر معظم انقلاب در زمينه معرفي فعاليت ها و دستاوردهاي كشور و حمايت از توليد ملي و ايجاد خودباوري به ويژه در نسل جوان و دانشگاهي، اين حرکت فرهنگي را به يكي دیگر از افتخارات کشور تبديل خواهدكرد.

 

سياستهاي راهبردي دبيرخانه دائمي جشنواره:

- مستندسازي تصویری و معرفي فعاليت ها، توانمندیها و دستاوردهای نظام ج.ا.ا در بخش هاي مختلف علمي، فناوری و صنعتي

- فرهنگ سازی و ارتقاء غرور ملي و تقويت روحيه خودباوري

(از طریق نمایش مستندات تصویری فعالیت ها و توانمندی های بخش های مختلف علمی و صنعتی کشور)

-  ايجاد هم افزايي بين توسعه علمی - صنعتي و توسعه هنري كشور

(از طريق تقويت ارتباط بين فعالان حوزه هنر فيلم و سينما با مديران بخش های علمی و صاحبان صنايع کشور)

- گسترش توليد محتواي آموزشي بومي و اشاعه دانش و فرهنگ اسلامي - ايراني