سیاست های کلان
- ايجاد هم افزايي بين توسعه فناوری - صنعتي و توسعه هنري كشور
(از طريق تقويت ارتباط بين فعالان حوزه هنرهای فيلم و سينما و عکس با مديران بخش های فناوری و صاحبان صنايع، معادن و شرکت های دانش بنیان)
 
- مستندسازي تصویری و معرفي و نمایش فعاليت ها، نوآوری ها، توانمندیها و دستاوردهای کشور در بخش هاي مختلف فناوری و صنعتي
 
- فرهنگ سازی و ارتقاء غرور ملي و تقويت روحيه خودباوري به ویژه در جوانان و دانشجویان
(از طریق نمایش مستندات تصویری نوآوری ها و فعالیت های بخش های مختلف فناوری و صنعتی کشور)